EN 61800-5-2 Standartlarına Uyumlu Emniyet Fonksiyonları

Aşağıda belirtilen emniyet fonksiyonları hız denetleyicilerle gerçekleştirilebilir, ancak tüm fonksiyonlar tek bir cihaz tarafından desteklenmiyor olabilir:

STO – Emniyetli Tork Kapatma

Frekans invertöründe torkun emniyetli kapatýlmasý Hýz denetleyici, emniyetli çýký.. sinyalini inventöre aktarýr.

SS1 – Emniyetli Durma 1

Güç kesintisinin ardýndan olu..an frenleme rampasýnýn emniyetli denetimi.

SS2 – Emniyetli Durma 2

Duraklamanýn ardýndan olu..an frenleme rampasýnýn emniyetli denetimi

SOS – Emniyetli Durdurma

Duraklamanýn emniyetli denetimi

SBC - Emniyetli Fren kontrolü
SLS – Emniyetli Sýnýrlandýrýlmýþ Hýz

Azami hýzýn emniyetli izlenmesi

SSM – Emniyetli Hýz Denetimi

Emniyetli bir sinyal, hýzýn önceden tespit edilmiþ sýnýrýn altýnda olup olmadýðýný gösterir.

SSR – Emniyetli Hýz Aralýðý

Önceden belirlenmiþ hýz aralýðýnýn emniyetli izlenmesi.

SDI – Emniyetli Hareket Yönü

Hareket yönünün emniyetli izlenmesi.

SLA – -Emniyetli Sýnýrlandýrýlmýþ Hýzlanma

Azami hýzlanmanýn emniyetli izlenmesi.

SAR – Emniyetli Hýzlanma Aralýðý

Önceden belirlenmiþ hýzlanma aralýðýný emniyetli izleme

SCA – Emniyetli Kam Ýzleme

Önceden belirlenmiþ bir pozisyon aralýðýný emniyetli izleme

SLP – -Emniyetli Sýnýrlý Pozisyon
SLI – Emniyetli Sýnýrlý Artan

Kesik çalýþma modunu emniyetli izleme

SLT – Emniyetli Sýnýrlý Tork
STR – Safe Torque Range

Azami torkun veya gücün emniyetli izlenmesi

SMT – Emniyetli Motor Sýcaklýðý

Azami motor sýcaklýðýný emniyetli izleme

Emniyet Analog Deðerler SLT, STR, SMT emniyet fonksiyonlarý için
  • 2 x 4 ... 20 mA
  • 2 x 0 ... 10 V
  • 2 x Pt100

Emniyet analog giriþ modülü üzerinden ilgili sensörler deðerlendirilir.