IO-Link 主站

使用 Bihl+Wiedemann 的 AS-i从站/IO-Link主站模块 ,可以轻松的将 IO-Link 智能传感器和执行器就近的接入ASi总线中。可以使用 Bihl+Wiedemann 的配置工具方便的对 IO-Link 传感器进行参数配置。

在许多情况下,Bihl+Wiedemann 的 IO-Link 解决方案比其他提供商的类似解决方案价格更低。 例如当应用中使用到3个以上的4个端口 IO-Link 主站时,就会比使用PROFINET的类似产品更有优势。再加上更为精细的精度。借助我们的1个端口的IO-Link 主站,可以就近的将模块安装在所需的位置。由于使用了穿刺技术,我们的 IO-Link 主站的安装非常方便。从而可以大大减少安装时间。

过滤产品

 的  产品选择

Bihl+Wiedemann's Choice

“Bihl+Wiedemann’s Choice”系列是基于最热销的产品,这些型号在实际应用中被广泛使用,几乎总是有大量库存并且通常可以实现立即交付。“Bihl+Wiedemann’s Choice”产品几乎适用于所有应用标准,并且基于其生产数量的原因,价格也更具优势。凭借“Bihl+Wiedemann’s Choice”标签,我们希望可以为客户的选型提供决策帮助,并明确强调相应产品的客户利益。

B+W's Choice
  IO-Link 主站

  使用 Bihl+Wiedemann 的 AS-i从站/IO-Link主站模块 ,可以轻松的将 IO-Link 智能传感器和执行器就近的接入ASi总线中。可以使用 Bihl+Wiedemann 的配置工具方便的对 IO-Link 传感器进行参数配置。

  在许多情况下,Bihl+Wiedemann 的 IO-Link 解决方案比其他提供商的类似解决方案价格更低。 例如当应用中使用到3个以上的4个端口 IO-Link 主站时,就会比使用PROFINET的类似产品更有优势。再加上更为精细的精度。借助我们的1个端口的IO-Link 主站,可以就近的将模块安装在所需的位置。由于使用了穿刺技术,我们的 IO-Link 主站的安装非常方便。从而可以大大减少安装时间。

  外形
  IO-Link端口数量
  IO-Link 端口类型A
  IO-Link 端口类型B
  输入/输出
  传感器供电 (IO-Link 供电以及输入输出供电)
  执行器供电 (通过IO-Link 端口类型B)
  接口
  ASi连接方式
  ASi地址
  -
  8
  无类型B端口
  8 x C/Q + 8 x I/O
  AUX
  无执行器供电
  8 x M12, 5芯
  扁平电缆
  1 ASi-5从站
  Your price-
  List price-
  -
  4
  无类型B端口
  4 x C/Q + 4 x I
  AUX
  无执行器供电
  4 x M12, 5芯
  M12接口
  1 ASi-5从站
  Your price-
  List price-
  -
  4
  无类型B端口
  4 x C/Q + 4 x I
  AUX
  无执行器供电
  4 x M12, 5芯
  扁平电缆
  1 ASi-5从站
  Your price-
  List price-
  -
  2
  2
  4 x C/Q + 2 x I
  AUX
  AUX
  4 x M12, 5芯
  扁平电缆
  1 ASi-5从站
  Your price-
  List price-
  -
  2
  2
  4 x C/Q + 2 x I
  AUX
  AUX
  4 x M12, 5芯
  M12接口
  1 ASi-5从站
  Your price-
  List price-
  -
  1
  1
  2 x C/Q + 1 x I
  AUX
  AUX
  2 x M12, 直头, 5芯
  扁平电缆
  1 ASi-5从站
  Your price-
  List price-
  -
  1
  无类型B端口
  1 x C/Q + 1 x I
  AUX
  无执行器供电
  1 x M12, 直头, 5芯
  扁平电缆
  1 ASi-5从站
  Your price-
  List price-
  -
  1
  无类型B端口
  1 x C/Q + 1 x I
  ASi
  无执行器供电
  1 x M12, 直头, 5芯
  扁平电缆
  1 ASi-5从站
  Your price-
  List price-
  -
  1
  无类型B端口
  1 x C/Q + 1 x I
  ASi
  无执行器供电
  1 x M12, 直头, 5芯
  扁平电缆
  1 ASi-5从站
  Your price-
  List price-
  -
  -
  1
  1 x C/Q
  AUX
  AUX
  1 x M12, 直头, 5芯
  扁平电缆
  1 ASi-5从站
  Your price-
  List price-
  -
  可配置端子
  可配置端子
  4 x C/Q + 4 x AI (4...20 mA)
  AUX
  AUX
  推入式端子
  推入式端子
  1 ASi-5从站
  Your price-
  List price-
  -
  可配置端子
  可配置端子
  4 x C/Q + 4 x I
  AUX
  AUX
  推入式端子
  推入式端子
  1 ASi-5从站
  Your price-
  List price-
  -
  可配置端子
  可配置端子
  4 x C/Q + 4 x I/O
  AUX
  AUX
  直脚排针
  直脚排针
  1 ASi-5从站
  Your price-
  List price-
  -
  2
  2
  4 x C/Q + 2 x I
  AUX
  AUX
  4 x M12, 5芯
  扁平电缆
  1 ASi-5从站
  Your price-
  List price-
  -
  2
  2
  4 x C/Q + 2 x I
  AUX
  AUX
  4 x M12, 5芯
  扁平电缆
  1 ASi-5从站
  Your price-
  List price-