Vad är IO-Link?

IO-Link är ett fältbussoberoende gränssnitt som säkerställer sömlös kommunikation ned till ”sista mätaren” på fältnivå. Med IO-Link kan sensorer och ställdon anslutas till styrsystemnivån via en kostnadseffektiv, punkt-till-punkt-anslutning på en standardmässig oskärmad kabel med tre ledare. IO-Link är ett öppet gränssnitt och kan som sådant integreras i alla vanliga fältbuss- och automationssystem.

 

Den internationella IO-Link-standarden (IEC 61131-9) möjliggör central feldiagnostisering och lokalisering ned till ställdons-/sensornivå. Ytterligare information såsom parametrar eller diagnostiska meddelanden utväxlas utöver processvärden. IO-Link-enheter kan till och med anpassas efter respektive produktionskrav via styrsystemet under drift.

Fördelar med IO-Link

IO-Link är ett internationellt standardiserat och tillverkaroberoende gränssnitt. Den öppna standarden (IEC 61131-9) är kompatibel med alla vanliga fältbussar när den implementeras med en gateway.

Sänkta maskinrelaterade kostnader

En kostnadseffektiv standardkabel upprättar en anslutning som kan vara upp till 20 meter lång mellan IO-Link-mastern och IO-Link-enheten. Mångfalden av gränssnitt minskas avsevärt, liksom utvecklings- och monteringskostnaderna. Interoperabiliteten garanterar också en hög nivå av investeringsskydd.

Hög
maskintillgänglighet

Stilleståndstiden förkortas, eftersom när en defekt IO-Link-enhet byts ut överförs dess parametrar automatiskt till den nya sensorn av IO-Link-mastern eller styrsystemet. Detta gör att även outbildad personal kan byta ut enheten utan att orsaka fel.

Effektiv
drift

IO-Link-enheter kan placeras direkt på maskinen, eftersom de inte behöver vara tillgängliga för parametrisering. Parameteruppsättningar kan snabbt ändras via IO-Link-gränssnittet under olika produktionsförhållanden under drift, till exempel för byte av tröskelvärden eller känslighet.

 

Behovsstyrt
underhåll

Kontinuerliga diagnostiska data för hela processen kan förlänga underhållsintervallen eftersom system och maskiner behöver underhållas mycket mer sällan, exempelvis genom automatisk justering via IO-Link. Förebyggande underhåll är också möjligt. Detta beror på att diagnostikdata överförs transparent till styrsystemet och till molnet via OPC UA.

 

Med moderna Edge-gatewayer från Bihl+Wiedemann kan värdefulla diagnostikdata (t.ex. motortemperatur) åtskiljas från processdata även på fältnivå – och bekvämt överföras till IT via OPC/UA. IT får därmed oberoende tillgång till diagnostikdata. Den kan därför koppla befintliga analysverktyg till moderna IO-Link-enheter – parallellt med PLC-programmering. För att minimera slitaget på omvandlaren eller motorn kan logiska länkar från till exempel ökad effekt och överskridande av temperaturgränserna leda till att motorn körs med reducerad hastighet eller med kylpauser.

Här kan du läsa mer om IO-Link

IO-Link med Bihl+Wiedemann: enkel, flexibel och kostnadseffektiv

Bihl+Wiedemann erbjuder ett genomtänkt koncept för integration av IO-Link. Du drar nytta av frihet i topologin, minskad ledningskomplexitet utan switchar och ett smart strömförsörjningskoncept. Andra fördelar är minskad komplexitet vid IP-hantering och billiga IO-Link-mastrar, som vi tillhandahåller med en, två, fyra eller åtta portar.

 

Huvudsaklig kostnadsjämförelse sparar upp till 40 % på 50 enheter

I många applikationsscenarier är IO-Link-lösningar från Bihl+Wiedemann mycket mer kostnadseffektiva än liknande lösningar från andra leverantörer. En applikation från Bihl+Wiedemann är redan billigare än jämförbara PROFINET-varianter från tre IO-Link-mastrar med fyra portar. Minska kostnaderna genom att ansluta digitala I/O:er direkt.